Başbakana İttihad-ı İslam Mektubu

Aziz ve Muhterem Başvekilim; 

Fâtır-ı Hakîm’in ezelden beri cereyan eden ve kıyamete kadar da devam edecek olan bir kanunudur ki; bu necip millet maddi ve manevi inkıraza uğradığı, aralarında fitne ve fesatların çoğaldığı bir zamanda, onların dünya ve ahiret saadetlerine vesile olacak, sırat-ı müstakim dairesinde yaşamalarını sağlayacak, mazlumları zalimlerin zulmünden kurtarıp adaleti tesis edecek ya bir mürşit veya bir müceddit gönderdiği gibi, hayatını, hissiyatını ve himmetini milletin maddi ve manevi teali ve terakkisine, necat ve saadetine hasreden sizin gibi âl-i himmet, âlicenap, vatanperver devlet adamlarını da göndermesi O’nun lütuf ve kereminin icabındandır.

Faziletperver Başvekilim,

Kısa bir zaman önce, yaklaşık on beş gün Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilini dolaştım. Her gittiğim yerde milletin kahir ekseriyetinin sizin muvaffakiyetiniz için dua ettiğine yakinen şahit oldum. İktidara geldiğinizden beri girmiş olduğunuz bütün seçimlerde muvaffak olmanızın, çok büyük ve hayırlı hizmetlere imza atmanızın arkasında ehl-i hamiyetin dualarının büyük bir tesirinin ve hissesinin olduğu kanaatindeyim. Zaten böyle umumi ve külli bir duaya mazhar olan bir zatın, Allah’ın izni ile muvaffak olmaması mümkün değildir. Bu necip milletin teali ve terakkisi için çalışmak, onlara hizmet etmek sizin için en büyük bir şeref, en âli bir izzet ve en yüce bir bahtiyarlıktır.

Tanzimat’tan bugüne kadar böyle maharetli bir kadronun varlığına ilk defa şahit olmaktayız. Rahmetli Adnan Menderes ve Merhum Turgut Özal’ın bu milletin maddi ve manevi terakkisi için yapmış oldukları hizmetlerini her zaman şükranla yâd ediyoruz. Ancak onların böyle yeteri kadar maharetli bir kadroları yoktu.

Cenab-ı Hak çok çetin, fakat o kadar da şerefli olan bu hizmet yolunda size kabiliyetli, sadakatli, hamiyetperver birçok dava arkadaşı nasip etti. Hükümetinizin on iki yıllık icraatları arasında; resmi dairelerde başörtüsünün serbest olması, Kuran-ı Kerim ile siyerin ders kitabı olarak okullarda okutulmaya başlanması gibi manevi hizmetlerin yanında, duble yolların, tünellerin, hava alanlarının, hızlı trenlerin yapılması, IMF’ye olan borcun ödenmesiyle Batılı güçlerin tahakkümünden kurtularak ekonomik bağımsızlığın kazanılması, 153 yıllık rüya olan tarihi Marmaray projesinin hayata geçirilmesi, Kanal İstanbul gibi dev bir projenin hazırlanması, başta Savunma Sanayi olmak üzere dış devletlerden alınan birçok araç ve gerecin memleketimizde üretilmeye başlanması gibi birçok fevkalade hizmetlerin yapılması, Avrupa  başta olmak üzere dünyanın nazarını ülkemize celbetmiştir.

Âlicenap Başvekilim,

Memleketimizin dünya nazarındaki itibarını gıpta edilecek bir konuma getirmeniz, milletimizi fevkalade memnun ve mesrur etmektedir. Tevfik-i İlahi ile sadece milletimizin değil, dünyadaki muhtaç insanların derdi ile dertlenmeniz, onların yardımına koşmanız, gerek memleketimizde gerekse muhtelif ülkelerdeki ecdadımızın imar ettiği tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmanızdaki maharetiniz, yurdumuzun en ücra köşelerine kadar götürülen sağlık hizmetlerindeki başarınız, başta Suriyeli ve Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere dünyanın birçok yerindeki Müslüman kardeşlerimizin imdadına koşmanız ve onlara şefkat kucağını açmanız hayret ve takdirle müşahede edilmektedir.

Hamiyetperver  Başvekilim,

Malumunuz olduğu üzere;

“Azametli bahtsız bir kıt'anın, şanlı tali'siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.” (Mektubat, B. Said Nursi)

Ne yazık ki, ittihad-ı İslam’ın ehemmiyetini kavrayamayan çorak dimağlar ve şuursuz Müslümanlar, bu din-i mübinin nezahat ve ulviyetine gölge düşürmektedirler. Müslümanların bugün düşmüş oldukları bu elim vaziyet, âlicenap dimağların vicdanlarını müteessir etmekte ve derinden yaralamaktadır. Bir kâbus gibi üzerimize çöken bu elim hâl karşısında ehl-i imanın kalbi, ruhu ve vicdanı sarsılmaktadır.

Dünyadaki bütün Müslümanların gözü, bir zamanlar cihanın efendisi, hâkimi ve üstadı olan, maddi ve manevi terakki ile milletini saadet ve selamet içinde yaşatan, ilim ve adaletleriyle dünyaya damga vurup asırlarca cihanı titreten, marifet ve irfan nurlarını âlemin aktarına neşreden, dünyaya şan ve şerefle altı asırdan fazla bir zaman hükmeden o muhteşem ve ihtişamlı ecdadımızın torunları olan bizlerin üzerindedir.

Eserlerinin bir çok yerinde ecdadımız için “Necip kavim” ifadesini kullanan  Bediüzzaman Hazretleri Lemeat adlı eserinde;

“Eski zamandan beri istiklal-i İslâm'ın bekası, hem Kelimetullah'ın i'lâsı için, farz-ı kifaye-i cihadı; o lâzime-i diyanet"

"Deruhde ile, kendini yekvücud-u vahdanî, İslâm'ın âlemine fedaya vazifedar, hilafete bayrakdar görmüş olan bu devlet.”

ifadelerine yer vermektedir.

Muhterem Başvekilim,

Jeopolitik bakımdan çok kritik bir noktada olan memleketimizin etrafı âdeta bir ateş çemberi hâline gelmiştir. Vatanımızı bu ateş çemberinden en az zararla kurtaracak olan tecrübenin, ferasetin, metanetin, sabır ve donanımın sizde olması bizim için en büyük bir nimettir. Bunu, Cenab-ı Hakk’ın inayet ve yardımıyla başaracağınıza inancımız tamdır.

İtaatteki hikmet ve maslahatı kavramayan nice milletler, Allah’ın en büyük ihsanlarından biri olan “devlet” nimetini ellerinden kaçırmışlar; birlik ve bütünlüklerini, istiklaliyetlerini muhafaza edememişlerdir. Tarih bunun acı misalleriyle doludur. Eğer Endülüs’te şehzadeler memleketi bölerek baş çekmeselerdi, belki bugün Avrupa’nın, hususen Fransa’nın varlığından söz edilmeyecekti. Dâhili isyan ve ihtilaflarla Osmanlı otoritesi sarsılmasaydı, muhtemelen bugün Ortadoğu’daki bu vahim hadiseler yaşanmayacaktı.

Bugün bütün âlem-i İslam’ın kalbini derinden yaralayan ve vicdanlarını sızlatan Filistin, Suriye, Irak ve Mısır gibi birçok İslam ülkesinde yaşanan elim hadiseler hep ihtilaf ve tefrikanın neticesidir.

Tevfik-i İlâhî sizin ve dava arkadaşlarınızın refiki olsun. Ehassı emelim, saadet ve afiyetinizin berkemal olması ve muvaffakiyetinizin daim olmasıdır.(19.06.2014)

Mehmed Kırkıncı
Yazdır   Kapat