Mektuplar, Sohbetler, Sorular ve Cevaplar

Bir Askere Mektup

 

Hâl u ahvalinizi beyan aden mektubunuzu aldım. “Cevap göndermeseniz de olur.” tarzındaki mütevazıyane ifadeniz, bize birkaç satır yazı yazmayı şükran borcu hâline getirdi. Sizin gibi muhibb ve vefaperver bir refiki mektup vasıtasıyla de olsa tezekkür ve tahattur, tekellüf değil belki teşerrüftür. Mektubunuzun muhteviyatı bizi kemal-i memnuniyetle mesrur etti. Askerlik hakkındaki takdiratınız, doğrusu bizim için mucib-i şükrandır.

Benim Efendim,

Hakikat bu ki, Allah’a ibadetten sonra, askerlik gibi bir vazife-i mukaddese, tasavvur olunmaz; hele bizim ordumuza… Sahabeden sonra i’lâ- yı Kelimetullah’ı deruhte eden bu haşmetli ordumuza, asırlarca cihad edip vatan ve millete ettiği hizmetin mükafatı hem Allah’ın indi manevisinde hem Peygamberimizin yanında makbuldür; hem evliya ve asfiyanın ruhlarını şâd eden bir haslet-i celiledir hem de bu milletin yanında şayân-ı takdir ve tâzimdir. Bunda şaibe-i tevehhüm yoktur. Onların bu şerefli hizmeti tasvir ve tahlile sığmaz ki benim kalemim buna muktedir olabilsin.

Bin yıldır Kurân-ı Azimüşşan’ın elmas kılıç ve sancak-ı kudsisini cihanın cihat-ı sittesinde Rüstempesendâne dalgalandıran kahraman ordumuzun şahsı manevisi, başta Peygamber Efendimiz Hazretleri ve dolayısıyla bütün evliya ve asfiyanın iltifat ve teveccühlerine ve milletin duasına mazhardır; bu mazhariyet bir şereftir ve bizim ordumuz dışında hiçbir milletin askerine nasip olmamıştır.

Ancak bu ikram-ı ilahi şükür ister ki, devam etsin. Bu iltifat ve dualar kahraman ordumuz için bir tassüngâh ve azim bir hısn-ı hasindir. Evet, bu keyfiyyet, nasıl ordumuz için bir kal’a ise, bu ordu da bizim için en büyük bir istinatgâhtır. Zira adab-ı milliye ve diniyyemizle beraber, Cennet letafetindeki vatanımız, tuba halavetindeki bayrağımız bu vatanperverlerin yed-i himayesindedir. İnşallah kıyamete kadar böyle devam edecektir.

Mutantan menkıbeleriyle dünyayı hayrette bırakan yiğit askerlerimiz, asırlardan bu yana, kızıl renkli Moskoflar sürüsüyle, Roma varislerinin gülle ve kurşunlarına yalçın kayalar gibi göğüs gererek medeniyet ve tarih, saltanat ve istiklaliyetlerini celâldarane müdafa ve muhafaza etmişler, o kaya göğüsler, üzerlerine semadan döne döne inen kızıl alevler ve yerden patlayan azgın bombalara karşı şehametle koca ülkenin kapısında durup, Âlem-i İslâm’a gelen tehlikeleri kırıp parçalamışlardır. Her biri tek başına bir şeceat timsali olan mücahitler, yüksek bir medeniyetin, köklü bir tarihin, haşmetli bir saltanatın mümessili olmuşlardır.

Evet efendim, işte böyle bir mevki-i muallaya sahip şanlı bir ecdadın ahfadı olan Kahraman Ordumuzda bir nebze de olsa hizmette bulunmanız, Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanıdır. Sizinle beraber bu lütuf ve ihsana nail olan hamiyetli ve vicdanlı asker ve kumandanları samimiyetle sever, kalp ve vicdanımla tebrik ederim.

Cenâb-ı Hak bize, dünya kurulduğundan beri, hiçbir millete nasip olmayan mefahirle memlu bir tarih, bir mazi vermiş; inancıyla, ibadetiyle, ahlâkiyle, mâbediyle kışlasıyla, adaletiyle, şevket ve saltanatıyla bir çok şeref tabloları ortaya koyan bir ecdad lutfetmiştir. Bu tarih, bu mazi, bu tablolar bizim şerefimizdir, haysiyet ve namusumuzdur, mukaddesatımızdır.

Bizi ve bu gençliğimizi bu tablo ve maziden, tarih ve ecdadımızdan koparmak isteyen, araya perde çeken, içteki ve dıştaki hainlere karşı ordumuzun mutabassır olması, bize huzur ve sürur bahşetmiştir.

Allah, ülkemizin ufuklarını ihata eden ulu kubbe ve beyaz minareli mabetleri, burçları semalara ser veren heybetli sur ve kal’aları, kahramanlar konağı olan kışlaları, padişah sarayları ve türbelerini, bu yurdun her bucağında, başımızın üzerinde al ve beyaz mevceler gibi dalgalanan bayrağımızı kıyamete kadar iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza buyursun. Amin.

Bu vesile ile binler selam ve dualar ederim; maddi ve manevi sıhhat ve âfiyetle berkemal olmanızı Cenâb-ı Hakk’a niyaz ederim. Sizi ve mensup olduğunuz kahraman ordumuzu Cenâb-ı Hakk’ın avn-i inayetine emanet eylerim.

4 Nisan 1982, Mehmet Kırkıncı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu