İstikamet

Yalandan Sakınmak

Bütün müminler de bu noktada Hz. Peygamber’i ve onun güzide sahabelerini kendilerine örnek almalı, doğru sözlü ve vefalı olmalıdırlar. Özellikle ticaret erbabı olanlar alış verişlerinde dikkatli olmalı, verdikleri sözü yerine getirmeli, hileden, yalandan, devamlı yemin etmekten ve haksız kazanç elde etmekten son derece sakınmalıdırlar.

“Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın.”1

“Yalana, sahtekârlığa, günaha düşkün olan herkesin vay haline.”2

gibi ayetler, haksız kazanç elde etmenin, yalanın, devamlı yemin etmenin ve kusur araştırmanın ne kadar çirkin bir davranış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur:

“Kim ki, yalan söylemeği ve yalanla amel etmeği bırakmazsa, Cenâb-ı Hak o kimsenin yemesini, içmesini, bırakmasına hiç kıymet vermez, iltifât buyurmaz.”

Sizler alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü yemin etmek mala revaç sağlar ama, sonra da onu mahveder.”3

Satan ve alan kimseler, söz kesip birbirinden ayrılmadıkça, alışverişi bozup bozmamakta muhayyerdir. Eğer doğru söyler, satılık eşya ve paranın halini açıklarsa, alışverişinde bereket bulur. Eğer saklar veya yalan söylese alışverişinin bereketi gider.”

Bütün müminler, manevî bir feyiz kaynağı olan bu ulvî meziyeti, kendi hayatına mal etmeli ve kemaliyle yaşamalıdırlar. Zira ferdi ve içtimai hayatın devam ve huzuru buna bağlıdır. Bir ayette mealen şöyle buyrulur:

“‘Rabbimiz Allah’tır.’ deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”4

Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur:

“Acı da olsa, doğruları söyleyiniz.”

Hz. Ali Efendimiz (r.a.) ise “Eğri olanın gölgesi de eğridir.” buyurmuştur.

“Doğruluk, her türlü şartlar altında meyve verir.” Schiller

Bedüzzaman Hazretleri de şöyle buyurur:

S- Her şeyden evvel bize lâzım olan nedir?
C- Doğruluk.
S- Daha.
C- Yalan söylememek.
S- Sonra.
C- Sıdk, sadakat, ihlâs, sebat, tesanüddür.
S- Neden?
C- Küfrün mahiyeti yalandır, imanın mahiyeti sıdktır. Şu burhan kâfi değil midir ki; hayatımızın bekası, imanın ve sıdkın ve tesanüdün devamıyladır.
5

İbretli Bir Kıssa

Kutb-u Rabbanî, Gavs-ı Samedanî ve yerde iken arş-ı alayı temaşa eden Abdulkadir-i Geylanî daha çocuk yaşta iken ilim tahsil etmek için Bağdat’a gitmeğe karar verir ve durumu annesine izah eder. Annesi, şartlar ne olursa olsun her zaman doğru söyleyeceğine dair ondan ahit alır, bir miktar altını kemerine bağlar ve onu Bağdat’a giden bir kervana katarak uğurlar. Yolda eşkıyalar kervanın önünü keser ve herkesin elindekileri alırlar. Kenarda duran Abdulkadir Geylanî’ye nereye gittiğini ve üzerinde bir şey olup olmadığını sorarlar. Validesinin “Ne kadar müşkül durumda olursan ol, asla yalan söyleme.” sözünü kendisine düstur ittihaz eden o hayru’l halef, “ Kemerimde bağlı şu kadar altınım var.” diye cevap verir. Hemen üzerine arayan şakiler, gerçekten de onun söylediği miktarda altının olduğunu görünce hayret ederler ve ona; “Sen niçin üzerinde altın olduğunu söyledin?” diye sorarlar. O da: “Validemin bana vasiyeti var. Ona hayatım boyunca doğru söyleyeceğime dair söz verdim.” der.

Eşkıyalar, daha çocuk yaşta olan birinin böyle müşkül bir halde iken bile yalan söylememesine hayret eder, bu hareketinden dolayı ona hayran kalır ve insafa gelirler. Herkesin parasını geri veren eşkıyalar, bundan sonra yol kesmeyeceklerine dair tövbe eder ve ilim tahsili için Abdülkadir-i Geylani ile beraber Bağdat’a giderler.

Bu hâl, doğruluğun ehemmiyetini ve semeresini ortaya koyan büyük bir hadisedir. İslâm tarihi bunun gibi pek çok misallerle doludur. Her insan ve özellikle de Müslüman istikamet dairesinde yaşamalıdır.

Dipnotlar:

1 Bakara Suresi, 2/188.
2 Câsiye Suresi, 45/7.
3 Müslim et-Tac, II,196.
4 Ahkaf Suresi, 46/13.
5 Nursî, B.S Tarihçe-i Hayat.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu