Alevilik Nedir?

Deniliyor ki: “Kur’ân, aslında bugün mevcut olan 6.666 âyetten daha fazlaydı. Hz.Osman zamanında, bazı yerler çıkarılarak, şimdiki miktara indirildi.” Bu iddiaya ne dersiniz?

Kur’ân Allah kelâmıdır. Ona herhangi bir şeyi idhal gibi, ihraç da tekfir sebebidir. Yani, Kur’an’dan herhangi bir âyeti Kur’an’dan saymayarak çıkarmak küfür olduğu gibi, ona Kur’an’mış gibi fazladan bir şeyi ilâve etmek de yine küfürdür.

Bilindiği gibi, Kur’ân’ın Mushaf haline getirilmesi, ashabın hafızlarının riyaseti altında, Hz.Ebû Bekir Efendimizin hilâfeti sırasında olmuştu. Başta Hz. Ali Efendimiz, bütün ashâb bu Kur’an’ı kabul etmiştir. Hz. Peygamber’e indirilen Kur’ân olduğunda icmâ ve ittifak etmişlerdir. Hz. Osman’ın (RA) yaptığı ise, Kur’an’ı yeniden toplamak değil, bu Mushaf’ı, yine ashabın nezâreti altında çoğaltmak olmuştur. Binâenaleyh, böyle bir iddia, Hz.Osman ve Hz.Ali de dahil, bütün sahâbileri büyük bir şüphe ve zan altına sokmak demektir.

Saniyen: Böyle bir iddia,Kur’an’ın tahrif ve tağyir edildiği” iftirasını da taşımaktadır. Halbuki Kur’an, Peygamber Efendimizin en büyük mûcizesidir. Cenâb-ı Hak, “Kur’an’ı biz indirdik; koruyacak olan da biziz” buyurarak, O’nda tahrif ve tağyir (azaltma-çoğaltma) yapılamayacağını kesinlikle haber vermiş; Kur’an’ın korunmasını bu âyetle kıyamete kadar taahhüd altına almıştır.

 Bugün yeryüzündeki bütün Kur’anlar aynıdır. İran’da da aynı, Irak’ta da. Mısır’da da aynı, Pakistan’da da. Avrupada’da aynı, Amerika’da da. Asr-ı Saâdet’ten bu yana milyonlar hafızların kalblerinde yazılmış, milyarlar diller ile bıkılıp usanılmadan okunmuş ve hâlen okunmaktadır.

 Böyle bir mânevi saltanat ve makam-ı ihtiram, Kur’an’dan başka hiçbir semavi kitaba nasip olmamıştır.

 Kur’an’dan azaltma yapıldığı iddiası, Kur’an’ın bu muallâ mevkiine şüphe düşürmek gayesini taşımaktadır. Zira Kur’an, gönüllerde taht kurmaya devam ettikçe, hükümleriyle amel edildikçe, İslâmiyeti söndürmek, ortadan kaldırmak mümkün olmayacaktır.

 Bunu başta İbn-i Sebe, dünkü ve bugünkü bütün İslâm düşmanları bilmektedirler. Nitekim bir asır önce, İngiliz Müstemlekât Nâzın Gladiston’un söylediği şu söz, bu gerçeğin te’yididir:

“Bu Kur’an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hâkim olamayız. Ne yapıp yapıp Kur’an’ı ortadan kaldırmalıyız ya da Müslümanları O’ndan soğutmalıyız.”

 Bu yüzden şuurlu bir Müslüman, Kur’an’la ilgili her türlü isnad ve ithamı bu plânın bir parçası olarak görmeli; Kur’an’a olan ilgi ve irtibatını daha fazla artırarak, İslâm düşmanlarının bu sinsi plânlarını boşa çıkarmalıdır.

 Diğer taraftan, İslâm âleminde, Kur’an’ın feyziyle asırlardır, milyonlar müçtehidler, müfessirler, âlimler, fakîhler yetişmişlerdir. Herbiri Kur’an’ı baştacı etmiş; ilmini, fikrini, ilhamını ondan alarak yüzbinlerce cilt kıymetli eserler te’lif eylemişlerdir. Bu iddia bir an için vârid sayılsa, bütün bu âlimlerin ya cahil, ya da hilekâr olduğu, eserlerinin de asılsız, hakikatsiz şeyler bulunduğu kabullenilmesi gerekir ki, böyle bir iddiayı şeytanlar bile ileri süremez ve kimseye kabul ettiremez.

Sâlisen: Hz. Ali Efendimiz, Kur’an’ın bir hakikatini imtisal için, canı gibi sevdiği, cennet arkadaşı Hz. Talha ve Zübeyr ile Resûlüllah’ın pak zevcesi Hz. Âişe validemizle harbetmekten bile çekinmemiştir. O, Kur’an’ın bir emrinin tatbiki uğruna bunca sevdikleriyle mücadeleyi göze alırken, Kur’an’ın tenkis ve tağyirine seyirci kalması, razı olması düşünülebilir mi? Kur’an’ın bir mes’elesi için her türlü tehlikeyi göze alan birine, böyle bir suikasta göz yummak yakışır mı?

 Kaldı ki Hz. Ali Efendimizin kendi eliyle yazdığı Kur’an da meydandadır. Bu Kur’an, Hz.Osman’ın Kur’an’ının aynıdır. Hz. Ali Efendimiz hayatı boyunca O’nu okumuş, O’nunla amel etmiştir. Âl-i Beyt de aynı Kur’an’ı okuyarak maneviyat fezasında terakki etmişler; mânevi ve ruhî kemalâtlarını O’ndan almışlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu