Gönül Damlaları

Pürhimmet ve Hürmet, Nur-ı Aynim Şevket Beyefendi

Lehül hamd vel minne, hatır ve gönlümüzü mesrur ve mes’ud eden selâm ile beraber, sıhhat ve afiyetinizi havi bir iltifatname-i âlilerinizi aldım, memnun oldum. Cenab-ı Vacib’ül-Vücud medine-i kalbinizi pürnûr eylesin. Âmin.

Aziz Efendim;

Fatır-ı Hakîm Celleşanuhu Hazretlerine nihayetsiz hamd-ü senalar olsun ki, mukteza-yı hâl ve şanına muvafık ve münasip olarak ezeli bir tecelliye mazhariyetle, mehbet-i sünuhat ve ilhamat olan, kuvve-i kudsiye sahibi, Müceddid-i Azam Bediüzzaman Hazretlerini irşad ve tecdid vazifesiyle tavzif edip, bu asrımızın imdadına gönderdi.

Evet, O Zât, ma’kes ve mazhar bulunduğu, idrakat-ı külliye ve melekât-ı ilmiyesiyle künuz-u Kur’aniye’den tebellür eden, pırlanta-misâl manzume-i hakaik ve hem güneş misâl eserleriyle, sizin gibi birçok fedakâr vefadâr, âlicenap ve talib-i hakikat-ü marifet olan mücahid kardeşlerin kalp ve dimağlarını tamir ve tenvir etmekle, zulmetten nura, sufliyetten ulviyete ve hatta evc-i bâlâ ve zirve-i kemâlata terakki ve tealiye vesile etmiştir.

Muhterem Efendim; işte haiz olduğumuz bu nimet-i uzma ve naili bulunduğumuz bu devlet-i behcet; nasıl ki, yirminci asrın dalalet karanlıklarını Kur’an ufkundan doğan o İlâhi ziyalarla aydınlattığı gibi kıyamete kadar gelecek nesl-i atinin de iman, irfan, iffet, haysiyet, hürriyet elhasıl, saâdet ve hidayetlerine mani olacak küfür ve dalâlet bulutlarını dağıtmaya kâfi gelecek bir saâdet ve hidayet güneşi olduğuna iman ve yakinim vardır.

Binaenaleyh, gece gündüz minnet ve şükranlarımı mucib olan bu Kur’ani ve imani hizmetin nefasetini müşahede ettikçe, hayatıma surur, hidayetime revnak, imanıma kemâl, feyz ve saâdetime bereket vermekle ruh ve gönlümün mizacında bir aşk-ı lâhuti ve Rabbani esrarların tazelenmekle neşv-ü nema neş’esini vicdanen hissedip ve kalben telezzüz ediyorum.

Nihayet binler selâm ve dualarla, Cenab-ı Allah umumumuza samimi ihlâs, idrak, temkin, tedvir, tefekkür ihsan buyursun.

6 Temmuz 1977
Mehmcd KIRKINCI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu