Rahman'ın Misafiri İnsan

İ. İnsan Arzın Halifesidir

Cenab-ı Hak, bir ayette meleklerine hitaben mealen şöyle buyurmaktadır:

“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.”1

“O halifeye kendi irademden kudret ve sıfatımdan bazı selahiyetler vereceğim. O, mahlûkatım üzerinde bir takım tasarrufata sahip olacak ve benim namıma ahkâmımı icra edecek. Benim emir ve kanunlarımı tatbike memur olacak.”

Evet, Cenab-ı Hak “arzda bir halife yaratacağım” dediğinde, kendilerini istişare makamında gören melaikeler, bir taraftan ondaki şerefi takdir ettiler, diğer taraftan da korktular. “Acaba bu selahiyeti alan bu mükerrem halife, istidadını hüsn-ü istimal edebilecek mi? Yoksa bunu, kendi hesabına icraya kalkışarak yeryüzünü fesada mı verecek?” diye endişelerini ifade ettiler.

Cenab-ı Hak arza halife olarak yarattığı insanın maddî vücudu için bütün kainatı yarattığı gibi, ruhunun teali ve tekamülü için de Kur’an-ı Kerimi göndermiştir. İşte insanın Cenab- ı Hakkın yanındaki şerefi, itibarı, kıymeti ve halife-i arz olması buradan da açıkça anlaşılmaktadır. Öyle ise insan, kendini ve kâinat kitabını okur ve ondaki harika sanatları tefekkür ve temaşa ederse, o zaman “halife-i arz” ünvanına layık olduğunu gösterir.

Evet, Cenab-ı Hakk’ın, arzın halifesi olan insana ikram ettiği nimetler, akılları hayrette bırakacak kadar büyük ve nihayetsizdir. Zira Allah, yıldızları, denizleri, dağları, ovaları, bağ ve bahçeleri, bitki ve hayvanları onun istifadesine sunmuştur.

İnsanın Cenab-ı Hakk’ın yanındaki şeref ve kıymeti o kadar büyüktür ki, bütün meleklerin ona secde etmesini emretmiştir. Bu emre itaat eden melekler büyük bir şeref kazanırken, gurur ve kibrinden dolayı bu emre karşı çıkan şeytan da ebediyyen Allah’ın rahmetinden kovulmuş ve lanetlenmiştir.

İnsanın diğer bir üstünlüğü ve şerefi de Cenab-ı Hakk’ın onu kendisine muhatap kabul ederek, Kur’an vasıtasıyla onunla konuşması ve kelâm sıfatını onda tecelli ettirmesidir.

Cenab-ı Hak insanla konuşmayı çok sevdiği için beş vakit namazı emretmiştir ki, namaz vasıtasıyla insan ile günde en az beş defa konuşsun. İnsan nafile ibadetler, dua, zikir ve Kur’an okumakla da Cenab-ı Hak ile mükâleme şerefine her an ve her yerde nail olabilir.

İnsanın kendini okuması, enfusi ve afaki tefekkür yapması ve Cenab-ı Hakk’ın emirlerini hakkıyla yapıp, yasaklarından kaçınması ile ancak emin bir halife-i arz olur.

Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına cami bir ayine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeheratını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mu’cize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin inceliklerini mizana çekecek aletleri havi bir halife-i arz suretinde halk etmiştir.” 2

Dipnotlar:

1 Bakara, 2/30.
2 Mektubat, s. 367.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu