Hayatı ve Hatıraları

Tuhfetü’r Reddiye Broşürü

1960 ihtilâlinden sonra, Risale-i Nur’un fütuhatını engellemek isteyen gizli zındıka komiteleri, milletimizin Nur’a olan teveccühünü kırmak niyetiyle Risale-i Nur’a karşı sahte bir broşür neşrettiler. Kendilerine kimsenin inanmayacağını bildikleri için bu broşürü, son Osmanlı Şeyh-ül’İslâmı Mustafa Sabri Efendi’ye izafe ettiler. Güya Mustafa Sabri Efendi böyle bir broşür hazırlamış ve ölümünden sonra yayımlanmasını vasiyet etmişti. Bu uydurma broşürde, Risale-i Nur hizmeti yeni bir mezhep gibi takdim ediliyor ve zihinleri bulandırmak için Nur hizmeti bir ırkçılık hareketi gibi gösterilmeye çalışılıyordu.

Mustafa Sabri Efendi
Mustafa Sabri Efendi

Bunun için de broşüre, “Tuhfetü’r-Reddiye alâ Mezhebi’l-Said-i Kürdiye” adını vermişlerdi. Broşürde en çok tenkit ettikleri kısımlar, Nur talebelerinin Üstad hakkında yazdıkları şiirlerdi. İşin enteresan tarafı bu şiirlerin yer aldığı “Tarihçe-i Hayat” adlı eser 1957’de basılmıştı. Mustafa Sabri Efendi ise 1952 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu.

Hatta bu broşürün yayılması ve kabul görmesi için aynı zihniyet muhterem Osman Demirci hocamızın da içinde bulunduğu bir grup merkez vaizini Ankara’ya celb ederek kırk beş günlük bir kurs tabi tutmuşlar, fakat çağrılan muhterem hocaefendilerden gereken cevabı almışlar

Zübeyr Gündüzalp Ağabey bu broşüre karşı bir cevap hazırlanmasını zaruri görmüştü. Bu maksatla benden de bir yazı yazmamı istedi. İstenen yazıyı kaleme aldım. Ve Zübeyir Ağabey’e gönderdim. 1

Broşürün masraflarını Nur Talebeleri karşıladılar ve cevabî broşürümüz memleketin en ücra köşelerine kadar ulaştırıldı. Hamd olsun bu broşür, bütün iftiraları çürüttüğü gibi Nur düşmanlarının gayeleri hilafına Nur’un daha çok inkişafına vesile oldu.

1 Söz konusu yazı kitabın ikinci bölümünde “MUSTAFA SABRİ EFENDİYE İFTİRA” başlığıyla yer almıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu